Kurumsal

Müşteri mutluluğu ilkesi çerçevesinde;

1) Otomobil ve Ticari araç müşterilerimize cevap verecek kaliteli araç ve Yedek Parçayı temin etmek,  

2) Satış ve Satış Sonrası hizmetleri her zaman en iyi şekilde yapmak,

3) Müşteri ilişkilerini sağlıklı bir şekilde geliştirmek,

4) Şirketimizin müşteriler üzerinde güvenilirliğini arttırmak için tüm TUROTO çalışanları olarak özel çaba göstermek.

5) Şirket çalışanları, görevleri ile ilgili Şirket Politikasını ve yürürlükteki mevzuatı bilmek ve bunlara uygun hareket etmek zorundadır.

6) İşin normal akışı dışında resmi kuruluşlardan, avukatlardan ya da şirket personeli dışındaki üçüncü kişilerden gelen her türlü bilgi talepleri ya da bu çerçevedeki girişimler Halkla İlişkiler Müdürlüğüne yönlendirilecektir.

7) TUR OTO ile iş ilişkisi içinde bulunan ya da iş yapmak isteyen özel ya da resmi kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerin yürütülmesi veya potansiyel menfaat çatışmalarının ele alınmasına ilişkin ilkeler aşağıda belirtildiği gibidir;  

8) Şirket ile ilgili işlerin yürütülmesi sırasında elde edilen her türlü gizli nitelikteki bilgi (özellikle finansal ve Teknik içerikli olanların) hiçbir şekilde ifşa edilemez, şahsi ya da başka kişi ve kuruluşlara menfaat temini için kullanılamaz.

9) Çalışanlar, TUR OTO' dan ayrıldıktan sonra bile şirketin ticari bilgileri ile gizlilik yükümlülüğüne riayet etmek zorundadır.

10) Çalışanlar, kendi faaliyet alanları ile ilgili yürürlükteki çevre mevzuatını ve şirket politikasını bilmek ve uygulamak zorundadır.

11) TUR OTO, işyerinde ve iş başında çalışanlarının sağlığı ve güvenliğini sağlamayı hedeflemiştir.

12) , çalışanlarına, din, ırk, cinsiyet, yaş ya da sakatlık ayrımı yapmaksızın eşit haklar sağlayacağını taahhüt eder. Diğer bir çalışanı ya da ziyaretçiyi yukarıdaki konularda taciz eden kişi kesinlikle cezalandırılır.

13) TUR OTO, kendisi tarafından ya da diğer şirketler aracılığıyla, patent, telif hakları, ticari sırlar, marka, bilgisayar programları ya da diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarının yetkisiz kullanımından kaçınır.

14) Çalışanların işlerini yaparken kullandıkları ya da oluşturdukları her türlü döküman (el yazısı, notlar, bilgisayar dosyaları ve elektronik postalar) TUR OTO'nun malıdır. Bu dökümanlar gerçeğe uygun olmak zorundadır. Söz konusu dökümanlar geçerlilikleri kalmadığı zaman şirket politikasına uygun olarak yok edilmeli ya da saklanması gerekli ise şirket politikası ve bu türde dökümanların saklanmasına ilişkin yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre saklanmalıdır.

15) Çalışanlara ulaşan her türlü müşteri şikayeti en kısa zamanda Servis Müdürlüğünde ilgili departmana iletilmelidir. Müşteri Mutluluğu TUR OTO'nun öncelikli hedefleri arasındadır.

16) İmza sirkülerinde belirlenenler dışındaki çalışanlar, amirleri tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe şirketi üçüncü kişilere karşı temsil edecek herhangi bir davranışta bulunamaz, bu mealde yazışma yapamaz. 

17) Çalışanlar, gerek işlerini yürütürken gerekse özel yaşantıları sırasında Şirketin kamuoyu önünde itibarını zedeleyecek ya da hukuken zor duruma düşmesine neden olacak hiç bir davranışta bulunamazlar.